Yangshuo : "les rizières"...

CIMG1795 CIMG1861 CIMG1678 CIMG1710 CIMG1726 CIMG1727 CIMG1729 CIMG1730 CIMG1738 CIMG1739 CIMG1817 CIMG1835 CIMG1840 CIMG1854 CIMG1870 CIMG1870